Logo SDRUK ČR

Sdružení knihoven ČR

Předsedkyně: Ing. Lea Prchalová
Adresa: Prokešovo nám. 9, 728 00 Ostrava
Tel./Fax: +420 596 138 240 / +420 596 138 322
E-mail: prchalova@svkos.cz
IČO: 70282170 (Nejsme plátci DPH.)

Slovník českých knihovníků

Biografické encyklopedické příručky mají ve vydavatelské produkci zelenou. Všeobecných encyklopedií typu Who is who, nebo přehledů osobností různých profesí je již celá řada. Ke knihovnictví nejbližší jsou slovníky spisovatelů nebo archivářů. V knihovnách jsou zaměstnaní lidé, kteří svému povolání leckdy věnovali celý život a mnozí z nich se zasloužili o jejich rozvoj, ať již pracovali v oblasti vzdělávání nebo na jednotlivých odborných úsecích. Nejen v centrálních pražských knihovnách nebo v ústředních knihovnách krajů jsou takové osobnosti, které nalezneme v autoritních záznamech souborných katalogů nebo se podílely na dobrých výsledcích svých knihoven či knihovnictví obecně. Jejich podchycení do Slovníku českých knihovníků je naším záměrem.

S námětem zpracování slovníku knihovníku přišlo Sdružení knihoven na začátku roku 2007, kdy nastínilo pracovní postup. Vychází z toho, že úspěch záměru stojí na dobré spolupráci, a to jak při výběru osobních hesel tak jejich zpracování. Redakce se obrátila prostřednictvím Národní knihovny a krajských knihoven na jednotlivé regiony s žádostí o zpracování seznamu osob vhodných pro zařazení do slovníku. Současně byly vyexcerpovány knihovnické bibliografie a periodika a z nich bylo zpracováno 130 personálních hesel z dosud publikovaných biografických medailónků. Vzniká tak základ příštího slovníku.

Navrhovaná osobní hesla z krajů mají různou hodnotu, jde o osobnosti známé i takové, které se sice významně podílely na kulturní činnosti při výkonu svého knihovnického povolání, ale širší veřejnosti zůstávají neznámé. Jestliže v současné době evidujeme u nás na šest tisíc knihoven, z nichž některé mají více než sto zaměstnanců, je první otázkou koho do slovníku zahrnout?

Knihovny se velice sblížily s informačními technologiemi, s internetem, a znají úsloví co není na internetu, neexistuje . Proto se rozhodovalo o tom, jakou formou slovník knihovníků zpracovat a jak jej zpřístupnit veřejnosti.

Uvedené skutečnosti se projevily v koncepci slovníku a to tak, že byl připraven SW program pro zpracování slovníku, který je dostupný na webových stránkách Sdružení knihoven sck.sdruk.cz. V tomto programu může sice kdokoliv vyhledávat, ale ukládat záznamy mohou jen určení pracovníci krajských knihoven a to přiděleným přístupovým heslem. Redakce pak provádí kontrolu navrhovaných hesel po formální stránce, zda splňují strukturu minimálního záznamu.

Osobní heslo má tuto strukturu:

  • Příjmení Jméno (event. rodné), tituly
  • Datum a místo narození (event. úmrtí)
  • Vzdělání (absolvování knihovnické školy s rokem ukončení)
  • Profesní kariéra (chronologický přehled působení v knihovnách, specializace, funkce, dosažené výjimečné úspěchy)
  • Publikační činnost (komentovaný výběr, titul doplněný rokem vydání, činnost v redakčních radách)
  • Spolková činnost (s uvedením funkce a období působení)
  • Neknihovnická odborná nebo umělecká činnost
  • Literatura (odkazy na biografické práce o popisované osobnosti)
  • Šifra zpracovatele hesla

Za minimální záznam je možný pokládat takový, který zahrnuje nejméně první čtyři uvedené rubriky.

Záměrem redakce je však vydat i knižní podobu slovníku. Ta by měla obsahovat širší výběr hesel z databáze. V tištěném slovníku budou zařazena personální hesla takových pracovníků, kteří knihovnictví vykonávali jako svou profesi, tedy byli zaměstnáni v knihovnách. Vyloučení jsou tedy např. zpracovatelé katalogů knihoven nebo bibliografií, pokud je dělali jako odbornou práci při zaměstnání v jiném ústavu. Také by sem nebyli zahrnuti knihovníci, kteří vedli knihovnu dobrovolně při jiném zaměstnání. Zaznamu v databazi SCK je v tuto chvili 590.